Tekijänoikeusbarometri 2009: Piratismin koko kuva 2009

Mitä suomalaiset  kesällä 2009 ajattelevat piratismista, miten he tuntevat sitä koskevat lait ja millaista piratismia heidän perheissään harjoitetaan.

> Tutkimusgraafit

1 Lain tuntemus ja piratismikäytös: Nettipiratismia harjoitetaan vaikka se tiedetään laittomaksi


Ylivoimainen enemmistö suomalaisista mieltää nettipiratismin lain vastaiseksi. Lähes yhdeksän kymmenestä vastaajasta oli sitä mieltä, että Internetiin luvatta laitetun musiikin tai elokuvien imurointi on lain vastaista.

Kuitenkin myös asian laittomaksi tiedostavista vastaajistakin viisitoista prosenttia ilmoitti, että hän itse tai perheenjäsenensä on imuroinut luvatta nettiin laitettua musiikkia, elokuvia tai pelejä viimeisen vuoden aikana.

Tämä käy ilmi Taloustutkimuksen vuosittaisesta Tekijänoikeusbarometristä, jota se tekee Luovan työn tekijöiden ja yrittäjien LYHTY toimeksiannosta.


Jakamista harrastetaan vähemmän

Samoin yhdeksän kymmenestä mieltää musiikin ja elokuvien nettijakelun lain vastaiseksi. Tiedostojen jakamista ei kuitenkaan näytetä juurikaan harrastettavan. Kolme prosenttia niistä vastaajista, jotka mielisivät musiikin tai elokuvien luvattoman jakamisen netissä lain vastaiseksi, ilmoitti, että on itse tai perheenjäsenensä on jakanut materiaalia luvattomasti.

“Näyttää siis siltä, että vaikka yhtä suuri osuus suomalaisista mieltää netti-imuroinnin ja nettijakelun lain vastaiseksi, imurointia harrastetaan näistä kahdesta selvästi enemmän”, toteaa tutkimuspäällikkö Tuomo Turja Taloustutkimuksesta.


Nuoret tuntevat nettisäädökset aikuisia paremmin

Tekijänoikeusbarometrin tiedontaso-osiossa vastaajilta kysyttiin “ovatko seuraavat teot mielestänne Suomen lain mukaan laillisia vain lain vastaisia?”. Vastauksista ilmeni seuraavaa:

Nuoret tietävät aikuisia paremmin nettipiratismi-säädökset. Silti lakia rikotaan. 94% nuorista tietää nettipiraattien imuroinnin laittomaksi mutta 34 % ilmoittaa että hän tai hänen perheenjäsenensä ovat sellaista tehneet.


– Internetiin luvatta laitetun musiikin ja elokuvan imurointia pitää laittomana 88 % koko väestöstä ja 91 % 15-24-vuotiaista.

– Musiikin ja elokuvien luvatonta jakelemista Internet-verkossa pitää laittomana 92 % koko väestöstä ja 94 % 15-24-vuotiaista.

Fyysisen piratismin puolella – eli piraattilevyjen ostamisen ja maahantuonnin kohdalla – nuorten tiedot ovat selvästi aikuisväestöä heikommat.

– Piraattilevyn ostamista piti laittomana 89 % koko väestöstä ja 84 % 15-24-vuotiaista. Laillisena sitä piti koko väestöstä 6 % ja nuorista peräti 14 %.

– Ulkomailta ostetun piraattilevyn maahantuonnin tiesi laittomaksi 83 % koko väestöstä, mutta vain 75 % 15-24-vuotiaista. Laillisena sitä piti 9 % koko väestöstä ja peräti 19 % nuorista.


Myös muita
tekoja kysyttiin

Vertailun vuoksi tutkittiin myös käsitystä muiden kun piratismiin liittyvien tekojen laillisuudesta. Varastetun äänilevyn, tietokonepelin tai elokuvan ostamista piti laittomana 96 % koko väestöstä ja 97 % 15-24-vuotiaista. TV:n katsomista ilman lupaa piti laittomana 90 % koko väestöstä ja 92 % nuorista.


Netti-imurointi yleisin
piratismin muoto

Tutkimuksessa kysyttiin myös millaisia piratismin muotoja vastaaja tai hänen perheenjäsenensä ovat mahdollisesti harjoittaneet vuoden sisällä.

1 % vastaajista ilmoitti että hän itse tai perheenjäsenensä on vuoden sisällä ostanut Suomesta piraattilevyn, elokuvan tai tietokonepelin. 3 % kertoi, että hän tai hänen perheenjäsenensä on tuonut piraattitallenteita ulkomailta.

16 % vastaajista – mikä tarkoittaa koko väestöstä noin 640.000 henkilöä – ilmoitti, että hän itse tai perheenjäsenensä on vuoden sisällä imuroinut Internetiin luvatta laitettua musiikkia, elokuvan tai tietokonepelin. 3 % kertoi, että hän tai hänen perheenjäsenensä on itse jakanut Internetiin luvatta laitettuja tiedostoja.

Nuoret ovat perhepiirissään törmänneet nettipiratismiin aikuisia useammin. 34 % 15-24-vuotiaista ilmoittivat, että heidän perhepiirissään oli imuroitu ja 8 % että heidän perhepiirissään on levitetty piraattitiedostoja.


Johtopäätös: Valistuksen rinnalle
tarvitaan muita toimia

“Nettipiratismin harjoittajat siis useimmiten tietävät rikkovansa lakia mutta eivät välitä siitä. Valistuksen rinnalle tarvitaan siis muita keinoja taistella piratismia vastaan”, sanoo Luovan työn tekijöiden ja yrittäjien LYHTY projektinjohtaja Lauri Kaira.

“Tarvitaan laki, jonka nojalla teleoperaattorit saadaan lähettämään piraatteja jakelevien nuorten vanhemmille viesti siitä, mitä heidän tietokoneillaan oikein tehdään. Valtaosassa tapauksia tällainen ilmoitus riittäisi lopettamaan jakelun. Se olisi kaikkien etu, sekä perheiden että meidän. Emme halua oikeusjuttuja vaan sitä, että laiton jakelu loppuu.”

2. Piratismiasenteet: Kolme neljästä ei hyväksy minkäänlaista piratismia

Luovan työn tekijöiden ja yrittäjien (LYHTY) vuosittaisessa tekijänoikeusbarometrissä selvitettiin myös suomalaisten piratismi-asenteita. Tutkimuksen mukaan kolme neljäsosaa suomalaisista tuomitsee kaikenlaisen piratismin.

Tutkimuksessa kysyttiin ihmisten suhtautumista piratismin eri muotoihin. Tutkimuksen mukaan kolme neljäsosaa suomalaisista tuomitsee piratismin sen kaikissa muodoissa: 22 % hyväksyy piraattien maahantuonnin ja 15 % piraattien ostamisen. 21 % hyväksyy piraattitiedostojen imuroinnin ja 13 % niiden jakelun Internet-verkossa.

Vertailun vuoksi kysyttiin mielipidettä myös muista teoista. Varastetun tallenteen tai pelin ostamisen hyväksyi 2 % ja television katsomisen ilman lupaa 21 % vastaajista


Nuoret aikuisia sallivampia
laittomuuksien suhteen

Varastetun tavaran ostamista lukuun ottamatta, nuoremmat hyväksyvät muita useammin vastauslomakkeella esitetyt kielletyt teot. 15-24-vuotiaista piraattien netti-imuroinnin hyväksyy 42 % ja nettijakelun 31 %. Piraattien maahantuonnin hyväksyy heistä 39 % ja piraattien ostamisen 28 %.

Sallivampi asenne ei rajoitu vain piratismiin, vaan kyse on yleisemmästä piirteestä. Esimerkiksi verrokkina olleen television katsomisen ilman lupaa hyväksyy heistä 40 %.


Pientä muutosta parempaan

Verrattuna viime vuoteen kaikkien piratismin muotojen hyväksyttävyysluvut ovat laskeneet 2-3 prosenttiyksiköllä, netti-imurointia lukuun ottamatta jota koskevat luvut pysyivät ennallaan.

Vaikka pudotus kussakin yksittäistapauksessa mahtuu tilastolliseen virhemarginaaliin, näin säännönmukaisena ilmiönä se viittaa siihen, että netti-imurointia lukuun ottamatta myönteistä kehitystä tapahtuu sekä piratismikäytöksessä että asenteissa.


“On hienoa, että kolme neljästä tuomitsee kaikenlaisen piratismin ja että suunta tuntuisi netti-imurointia lukuun ottamatta olevan parempaan”, sanoo Luovan työn tekijöiden ja yrittäjien LYHTY projektinjohtaja Lauri Kaira. “Mutta on surullista, että on yhä paljon niitä, jotka eivät joko ymmärrä tai välitä siitä, että nettipiratismi syö suomalaisten taiteilijoiden ja kulttuuriyrittäjien leipää.”

3. Tutkimuksen toteutus

Tutkimuksen teki Taloustutkimus Oy osana Telebustutkimusta kesäkuussa Luovan työn tekijöiden ja yrittäjien LYHTY-projektin toimeksiannosta. Kohderyhmään kuuluivat 15-79-vuotiaat mannersuomalaiset. Tutkimuksessa haastateltiin 1010 henkilöä. Otos painotettiin iän, sukupuolen, asuinalueen ja talouden koon mukaan kohderyhmää edustavaksi.